کتاب دانستنی های ارت

کتاب دانستنی های ارت
کتاب دانستنی های ارت

 

سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ ) ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ

دو هدف را دنبال می‌کند:
1-حفظ جان افرادی که با وسایل الکتریکی در ارتباط هستند:

ایجاد یک مسیر از بدنه تجهیزات الکتریکی به زمین به عنوان

جسمی که مقاومت پایین پیدا کرده است سبب می‌شود

در صورت اتصال الکتریکی بخشی از مدار به بدنه، جریان

بجای عبور از بدن اشخاص، از مسیر با مقاومت کمتر عبور کند

تا بدین وسیله جان افراد از جریان برق مصون بماند.
2-حفظ سلامت سیستم صرف نظر از مسائل ایمنی: وسایل

الکتریکی بطور کلی از دو بخش رسانا و عایق تشکیل شده است

در حالت کارکرد نرمال مدار، تمام جریان باید از رساناها عبور کنند

و مواد عایق جریانی نداشته باشند. عایق‌ها حساس‌تر از هادی‌ها

هستند و با افزایش دما و افزایش ولتاژ مستهلک می‌شوند.

سیستم اتصال زمین در سالم نگه داشتن عایق تاثیرگذار است.

اتصال به زمین منبع تغذیه در بهبود عملکرد سیستم تاثیرگذار است.