نرم افزار صاعقه گیر

ارت
ارت

هدف از ايجاد اين سيستم  ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ

اين است که اگر هريک از سيم هاي فاز و يا سيم نول به هر طريقي

به بدنه دستگاه اتصال يابد و مدار الکتريکي مورد نظر دچار نشتي جريان شود؛

اين نشتي جريان توسط سيم ارت به زمين منتقل شده و از برق گرفتگي و

يا در مواردي اتصالي دستگاه جلوگيري مي شود.