صاعقه گیر

صاعقه گیر

صاعقه گير نيمبوس به همراه دستگاه تغذيه :

مزايا :

 در زمان وقوع صاعقه ، يک سيستم حفاظتي غير فعال  مانند سيستم شبکه اي هوايي و يا سيم هوايي فقط مي تواند جريان صاعقه را به زمين منتقل کند ولي نمي تواند به صاعقه واکنش نشان دهد و فاقد دستگاهي جهت جذب صاعقه است . اما در سيستم اکتيوNimbus ، دستگاه تغذيه اي وجود دارد که با انتشار بار هاي الکتريکي در هوا ايجاد يک مسير تخليه براي صاعقه مي کند و ايمني بيشتري ايجاد مي نمايد .