صاعقه گیر پسیو

صاعقه گیر پسیو
صاعقه گیر پسیو

Lightning arrester-صاعقه گیر – صاعقه – ارستر -ارت-سیستم ارت

هادي مياني : اين المان  به صورت مستقيم جريان جذب شده

توسط صاعقه گير را به سيستم ارت منتقل مي نمايد .

هادي مياني مي تواند به صورت شمش ، تابيده شده

و يا گرد باشد و حداقل سطح مقطع آن 50mm2 است .

هر صاعقه گيري با يد حداقل يک هادي مياني داشته باشد

مگر در مواردي که نياز به دو هادي مياني مياني است که عبارتند از :

  • ساختمانهايي با ارتفاع بيش از 28 متر
  • نصف طول هادي بيشتر از ارتفاع آن باشد

مسير هادي مياني بايد تاحد امکان به صورت مستقيم

و کوتاه و بدور از هر گونه  خميدگي باشد .

از عبور هادي در مجاورت شبکه الکتريکي و مخابراتي

بايد اجتناب گردد . اگر چنين کاري امکان پذير نباشد خطوط بايد

در داخل شيلدهاي فلزي که از هر طرف 1m فاصله دارند قرار گيرند .

از عبور هادي بر روي گچ بري يا بر آمدگي بايد اجتناب کرد .