ارت

ارت
ارت

طراحی سیستم ارت ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ

طراحي و اجراي سيستم ارت براي موارد زيرمي‌باشد:

-صاعقه

-ايمني افراد

-ايمني تأسیسات

-سازگاري الكترومغناطيسي

ارت (earth) به معناي زمين مي باشد که در صنعت برق به آن سيستم اتصال زمين ميگويند

وظيفه اصلي سيستم ارتينگ اين است که هر جريان الکتريکي که وارد اين سيستم شد را به طور کامل به زمين منتقل کند. این سيستم متشکل از چاه ارت و سيم متصل به چاه ميباشد.