ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ طبق تعريف مقاومت ويژه خاك،

مقاومت حجمي ازخاك به ابعاد 1×1×1 متر است، كه بين دوالكترود اندازه گيري شود

و واحد آن اهم-متر می‌باشد. مقاومت ويژه خاك بسته به نوع و دانه بندي خاك،

رطوبت، دما ونمك موجود در آن متغيراست. ازآنجائيكه اكثر زمين‌ها داراي ساختار

چندلايه مي‌باشند، لذا در طراحي سيستم‌هاي زمين ازمدل‌هاي دولايه و

بيشتر استفاده مي‌شود. با توجه به اينكه روش‌هاي محاسباتي براي

مدل‌هاي 3 لايه وبالاتر پيچيده وزمان بر مي‌باشند اغلب ازروش

دولايه استفاده مي‌شود. دراين مدل فرض مي‌شود كه خاك

درلايه اول تا عمق h داراي مقاومت ويژه ودرلايه دوم تا عمق بي نهايت داراي مقاومت  مي‌باشد.

بهترين ومناسب‌ترين روش اندازه‌گيري مطابق با استاندارد IEEE-81

روش 4 نقطه‌اي ونر (Wenner) مي‌باشد. دراين روش 4 عدد ميله مطابق

شكل 2-1 با فاصله يكسان درزمين كوبيده مي‌شود.